Sunday, August 23, 2009

"மாற்றம்"

வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும்
ஒரு பொருளும்
தேய்ந்து கொண்டே இருக்கும்
ஒரு பொருளும்
இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை!!!.

இந்த பிரபஞ்சத்தில்
இல்லாத ஒன்று
என்னிடம் இருக்கிறது -அதுவும் …
வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது !!

"என் காதல் …!!!”

No comments: